HA_2019
HA_2019

1/2018


  

54/2018

NOIEMBRIE2018

Proces-verbal din data de 5 noiembrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

55/2018

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” 

56/2018

pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică cu strigare, a suprafeţei de 590,20 ha păşune permanentă din total suprafață de 811,67 ha, pășune aflată în domeniul public al comunei Răducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componenței comisiei de licitație

57/2018

pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2019

pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția

„Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

Proces-verbal din data de 29 noiembrie

58/2018

privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Ion Creangă, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv la Statutul ARSACIS

59/2018

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018