HA_2019
HA_2019

1/2018

 

pentru aprobarea închirierii, prin licitaţie publică cu strigare, a suprafeţei de 504,04 ha păşune permanentă din total suprafață de 811,67 ha, pășune aflată în domeniul public al comunei Răducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componenței comisiilor constituite pentru organizarea procedurii

5/2019

MARTIE 2019

Proces-verbal din data de 28 martie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

6/2019

privind revocarea  Hotărârilor cu nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018 ale Adunării Generale a Asociaților a Asociaţiei Regională a Serviciilor Apă - Canal Iaşi – ARSACIS

pentru avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și

de canalizare, pentru aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

7/2019

8/2019

privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, pentru anul 2019 

pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de 4,50 m.p. de teren din satul Răducăneni, teren aflat în domeniul public al comunei, în vederea executării lucrării de „Îndreptare și înlocuire stâlpi rețea electrică DELGAZ GRID SA, conform aviz C.T.E. nr. 658/11.12.2018”  

9/2019

10/2019

pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  2019, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat