HA_2019
HA_2019

1/2018

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018

33/2018 + Anexe

34/2018

pentru modificarea Hotărârii nr. 12/19.02.2018 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2018 în Comuna Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare

IUNIE 2018

35/2018

pentru modificarea Hotărârii  nr. 65/27.11.2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea închirierii prin licitaţie publică unui teren în suprafață de 1.000 mp, aprobarea documentației de atribuire şi a componenţei comisiei de licitaţie, în vederea organizării și desfășurării procedurii

Proces-verbal din data de 18 iunie

Înregistrarea video a ședinței din data de 18 iunie 2018

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

36/2018 + Anexe

privind aprobarea Actului Adiţional nr. 21 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 22 la Statutul ASOCIAŢIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI – ARSACIS

37/2018

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, prin Actul Adițional nr. 26