Comuna

RĂDUCĂNENI

  OCTOMBRIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 43 + Anexa

cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2013

H O T Ă R Â R E A nr. 44 + Anexa
privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

H O T Ă R Â R E A Nr. 45 + Anexa
privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 + Anexa
pentru modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării islazului comunal

H O T Ă R Â R E A Nr. 47 + Anexa
privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de 30.000 m.p. de teren, proprietate publică a comunei

H O T Ă R Â R E A Nr. 48 + Anexa
pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 49 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

Proces verbal din 31 octombrie 2012