H O T Ă R Â R E A   Nr. 59

privind numirea  președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

H O T Ă R Â R E A Nr. 60
privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Vlase Ioan

H O T Ă R Â R E A Nr. 61 + Anexa
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a clădirii cu destinația de Școala Trestiana și a terenului aferent acesteia, din localitatea Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 62
pentru aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism ale Comunei Răducăneni, reactualizate

H O T Ă R Â R E A Nr. 63 + Anexa
pentru modificarea Anexei III la Hotărârea nr. 54/25.11.2010 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2011, precum și pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2012

H O T Ă R Â R E A Nr. 64 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011

H O T Ă R Â R E A Nr. 65 + Anexa
pentru aprobarea Protocolului încheiat între SC APAVITAL SA Iași și Comuna Răducăneni privind realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Roșu, comuna Răducăneni”

H O T Ă R Â R E A Nr. 66
pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și funcțiuni conexe pe teren proprietate în suprafață de 50.000 m.p., situat în extravilan comuna Răducăneni, T17, NC 416, 417”

H O T Ă R Â R E A Nr. 67
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 58/31.10.2008 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea componenței, organigramei și a modului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 68 + Anexa
privind aprobarea studiului de oportunitate, concesionării și documentației de atribuire în vederea concesionării unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al comunei

Proces verbal din 16 noiembrie 2011

 

 Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011
NOIEMBRIE 2011