Comuna

RĂDUCĂNENI

IUNIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 16/29.05.2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind darea în administrare și folosință gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  19

pentru aprobarea proiectului tehnic al obiectivului „Reparații Drum Comunal DC 66A,  km. 0+000,00 - km. 0+530,00, km. 0+560,00 – km. 0+810,00 prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare, în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 + Anexa

privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul  local al comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21

privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2014

Proces-verbal din 20 iunie 2014