H O T Ă R Â R E A   Nr. 1

pentru ratificarea Dispoziției  Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 2133/21.12.2011  privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 + Anexa 1 + Anexa 2

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2012

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3

privind aprobarea Planului  investițiilor pentru anul 2012  în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2012

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5

pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2012  de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6

pentru stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate

de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A nr. 8 + Anexa

privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la  Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9

privind aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării pajiștii Comunei Răducăneni, proprietate publică a comunei

 

Proces verbal din 30 ianuarie 2012

 

 Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011
  IANUARIE 2012