Comuna

RĂDUCĂNENI

APRILIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 12 + Anexa
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2013

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 13  + Anexa
privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.P
roces-verbal din 20 martie 2013

 

H O T Ă R Â R E A nr. 14 + Anexa 1 + Anexa 2
privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 8 la Statutul ASOCIAȚIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 15
pentru stabilirea modalității de plată a redevenței datorate de S.C. APAVITAL S.A. pentru bunurile de retur concesionate

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 16
privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 17
pentru ratificarea prevederilor Contractului de locațiune cu nr. 8162/30.11.2013 și pentru aprobarea executării de către locatar a unor construcții/amenajări

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 18
pentru aprobarea utilizării sumei de 474 mii lei, din excedentului execuției bugetare înregistrat la finele anului 2012, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2013

 

Proces-verbal din 26 aprilie 2013